Winkelwagen

Herroepingsrecht uitleg en instructies

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende artikelen:

- eBooks en luisterboeken: een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat de bestelling is geplaatst. Door de bestelling te plaatsen verzoek je tot directe levering van het e-book en doe je afstand van je recht tot ontbinding zodra het e-book is geleverd.

- Gepersonifieerde boeken: een boek wat op aangeven van de consument is samengesteld.

Wat is herroepingsrecht?

Herroepingsrecht, ook wel het recht van ontbinding genoemd, is een regeling uit de wet met betrekking tot webwinkels.

Voor bestellingen gemaakt via onze webwinkel hanteert My Bookstore een zichttermijn van veertien dagen. Deze veertien dagen gaan in de dag na ontvangst. Ontvangst kan in dit geval door, maar ook namens de koper zijn''. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht. Dit houdt in dat de koper de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting van zijn kant, de ontvangen goederen te retourneren.

De koper kan het artikel onder vermelding van zijn naam, telefoonnummer en ordernummer naar ons retourneren op:

Amsterdams Online boek en Mediahuis B.V. (My Bookstore)
t.a.v. Klantenservice
Spaklerweg 16C
1096 BA Amsterdam

Na ontbinding van de overeenkomst wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen door My Bookstore terugbetaald aan de koper. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Tijdens de zichttermijn wordt de koper geacht zorgvuldig om te gaan met zowel het product als de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Instructies voor herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt”;

of

voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt”.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, het Amsterdams Online boek en Mediahuis B.V., handelend onder de naam My Bookstore, Spaklerweg 16 C, 1096 BA Amsterdam, 020-2619659, info@mybookstore.eu via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze ondubbelzinnige verklaring kan schriftelijk per post of via e-mail.

Voor de ondubbelzinnige verklaring kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en mailen naar info@mybookstore.eu.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dan toe heeft gedaan onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Dit is inclusief leveringskosten, let wel: met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt (NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011).

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden, pakketpost via PostNL € 6,75 van de goederen komen voor uw rekening.

Modelformulier Herroeping

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

* U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).